Klášterní logo Porta Coeli

Menu

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Společnost Bernardinum s.r.o., která je provozovatelem těchto webových stránek, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být jednostranně aktualizovány. Datum posledních úprav je uvedeno v pravém horním rohu. Datum aktualizace je vždy datem účinnosti nejnovější verze platných zásad zpracování osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost:

Bernardinum s.r.o.
Klášter 137
38273 Vyšší Brod
IČO: 02432021 | DIČ: CZ02432021
Středisko Cisterciácké opatství Porta Coeli
Porta Coeli 1001
666 02 Předklášteří

Naše společnost nemá pověřence, zodpovědnou osobou je zástupce společnosti

Jméno a příjmení: Bc. Václav Štěpánek
Pozice: Správce lesní techniky
E-mail: info@klasternidrevo.cz | Tel: +420 733 742 442

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovány

Společnost Bernardinum s.r.o. zpracovává osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 • plnění smluvního vztahu 
 • evidence dodavatelů, odběratelů a obchodních partnerů společnosti
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia společnosti
 • provádění analýz a měření
 • účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností
 • oprávněný zájem
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

Jaké osobní údaje jsou zpracovány

 • jméno, příjmení a titul
 • název společnosti a pozice ve společnosti
 • IČ, DIČ
 • adresa (sídlo společnosti, kontaktní adresa)
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • datová schránka
 • číslo účtu

Na základě, jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme

 • jméno, příjmení a titul
 • název společnosti a pozice ve společnosti
 • IČ, DIČ
 • adresa (sídlo společnosti, kontaktní adresa)
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • datová schránka
 • číslo účtu

Na základě, jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme

Společnost Bernardinum s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, především:

 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) – správci byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, obvykle z marketingových důvodů
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) – osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich poptávkových či jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná se o smlouvu o dílo nebo smlouvu o poskytování služeb
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm, f) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
 •  

Jaká je bezpečnost Vašich osobních údajů

Společnost Bernardinum s.r.o. vyvíjí maximální úsilí při zabezpečení a ochraně osobních údajů, které zpracovává. Pro dosažení bezpečnosti byly v naší firmě implementovány technické a organizační opatření, která mají za cíl zabránit neoprávněnému nebo náhodnému zpracování osobních údajů, jejich neoprávněné změně, přenosu a zneužití.

Kromě dodržování platné legislativy jsme rovněž zavedli bezpečnostní a kontrolní mechanismy, které zajistí maximální ochranu dat. Naši kolegové a zaměstnanci jsou seznámeni s těmito zásadami a jsou závazkově povinni je dodržovat. U nás platí, že mlčenlivost není jen povinností, ale jednoznačnou samozřejmostí.

Ochrana osobních údajů z kontaktního formuláře

Návštěvníci webových stránek mohou využít kontaktního formuláře, který vyžaduje určité informace. Jméno a příjmení, e-mail, zatímco telefon a text zprávy jsou volitelné. Zpráva z kontaktního formuláře je odesílána na e-mail příslušného pracovníka společnosti. Osobní údaje získané prostřednictvím tohoto formuláře jsou použity výhradně k zpracování dotazu. Pokud nedojde k navázání další spolupráce, tyto údaje budou smazány. Nikdy nebudou zahrnuty do interní databáze a nebudou použity k odesílání reklamních sdělení.

Ochrana osobních údajů v rámci newsletteru

Návštěvníci webových stránek mohou využít přihlášení odběru newsletteru, který vyžaduje e-mail. Po Vašem přihlášení máme možnost Vám zasílat reklamní sdělení prostřednictvím e-mailu.
 
Pokud se budete chtít z odběru newsletteru odhlásit, odkaz pro odhlášení naleznete v každém zaslaném newsletteru úplně dole. V takovém případě budou všechna data uložená za účelem odběru newsletteru smazána.
K evidenci přihlášek k odběru newsletteru bude použita služba managementu newsletterů, která je založena na bázi služby MailChimp. Službu MailChimp provozuje společnost The Rocket   Science Group, LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
Společnost Rocket Science Group LLC (MailChimp) spravuje online platformy, které uživatelům umožňují zůstat v emailovém kontaktu se svými zákazníky. Informace nahrané do databáze MailChimp budou používány k zasílání emailů a k užívání dalších funkcí služby MailChimp pro její uživatele. V souladu se zveřejněnými zásadami ochrany osobních údajů sdílí MailChimp některé informace se třetími stranami za účelem poskytování a podpory služeb, které MailChimp svým uživatelům nabízí. Mailchimp také sdílí některé informace s reklamními partnery třetích stran za účelem zobrazování relevantního obsahu a cílené reklamy uživatelům dle potřeb a zájmů uživatelů.

Ochrana osobních údajů v rámci cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Vše o cookies na tomto webu naleznete na stránce Zásady cookies.

Kdo je zpracovatelem osobních údajů

Společnost Bernardinum s.r.o. využívá pro některé dílčí činnosti zpracovatele osobních údajů, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a osobní údaje využívají pouze k námi definovaným účelům.

 • EDUKAL SYSTEM s.r.o. – marketingová agentura, kterou využíváme pro správu webových stránek a při tvorbě marketingových kampaní
 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet

Komu můžeme osobní údaje předat

Osobní údaje mohou být předávány např. orgánům veřejné moci na základě zákonem stanovených podmínek (např. Policie ČR, soudy…). Pro zajištění služeb souvisejících s podnikatelskou činností společnosti nebo za účelem ochrany našich práv, majetku či jiných oprávněných zájmů mohou být osobní údaje předávány těmto příjemcům:

 • společnostem, které pro firmu zajišťují plnění smlouvy, externím spolupracovníkům firmy a dodavatelům;
 • bankám v rozsahu, který stanovuje zák. č. 21/1992 Sb. o bankách;
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 • advokátům, exekutorům, agenturám a osobám za účelem vymožení pohledávek a uplatnění souvisejících nároků;
 • dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků.

Rozsah předávaných osobních údajů je minimalizován v největší možné míře dle účelu k poskytnutí konkrétní služby. K předávání osobních údajů třetí straně nedochází bez předchozího splnění informační povinnosti vůči subjektům údajů nebo bez toho, aby byl od subjektu údajů vyžádán souhlas s předáním osobních údajů třetí straně. V žádném případě neposkytujeme osobní údaje a další informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely, ani nezasíláme obchodní nabídky třetích stran.

Jaké jsou vaše práva

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 01.09.2023.